Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp?

Về nguyên tắc, Luật Doanh nghiệp năm 2005 không hạn chế số lượng doanh nghiệp tối đa mà một nhà đầu tư được thành lập. Nhà đầu tư có thể thành lập bao nhiêu doanh nghiệp là tùy ý nếu họ có đủ vốn và tuân thủ các điều kiện mà pháp Luật quy định khi thành lập doanh nghiệp (không thuộc đối tượng cấm thành lập và góp vốn quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005; Điều 14 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp). Tuy nhiên, cần có một số lưu ý sau:

Một cá nhân nhà đầu tư không thể cùng một lúc là chủ sở hữu của 02 DNTN trở lên; vừa đồng thời là chủ sở hữu của DNTN lại vừa đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh; không thể cùng một lúc là thành viên hợp danh cỉa 2 công ty hợp danh trở lên (trừ trường hợp có sự đồng ý của các thành viên hợp danh khác).

Tổ chức không thể thành lập DNTN và thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Nội dung liên quan

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

20 + 8 =